Risk att dö i hjärt och kärlsjukdom är lägre hos vegetarianer

En nyligen publicerad epidemiologisk studie (30 Jan 2013) i American Journal of Clinical Nutrition studerade skillnader i sjukhusvistelse eller död från hjärt- och kärlsjukdomar i Storbritanien. Man jämförde 15000 vegetarianer mot 30 000 allätare (omnivorer, icke vegatarianer) prospektivt, dvs följde dem framåt i tiden under nästan 12 år. Under den tiden uppstod totalt 1235 fall av hjärt- och kärlsjukdom i båda grupperna. Vegetarianer hade en 32% lägre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom under observationstiden på 12 år. Det lägre antalet sjukdoms- och dödsfall bland vegetarianer kunde till största delen förklaras av skillnader i lägre plasma kolesterol värden (tex LDL, ApoB) och lägre systoliskt blodtryck. Vegetarianer hade 32% lägre risk för sjukdom och död efter kompensation för BMI, kön, ålder, alkohol intag, fysisk aktivtet och rökning. Äldre studier har en visat ca 50% minskad risk för hjärtsjukdom hos vegetarianer, men de flesta äldre studierna har inte tagit hänsyn till alla störande faktorer (sk confounders). Denna studie som visar 32% lägre risk hos vegetarianer är mer kopplat till själva kosten än den vegetariska livsstilen, och poängterar nyttan av kostintervention som en väg för att minska risken för vällevnadssjukdomar och för tidig död.

För mera information: Crowe et al.

Sammanfattad och tolkat av Björn Glinghammar, M.Sc, Ph.D